Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund/företagskund och ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien;

Följande avtal gäller mellan ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien (nedan kallat ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal eller organisation som fyller i sin organisations nummer och uppger sitt namn och personnummer/organisations nummer. Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinaviens och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer/organisations nummer och sitt namn i det avtal ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien presenterat här. Endast ett personnummer eller organisations nummer per hushåll/företag får skrivas på kontraktet.

Vi har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.

Vi lovar att uppdatera vår kontaktinformation vid behov. vi kommer också uppdatera mig själv om nyheter inom bolaget på deras hemsida.

Självklart använder vi endast miljövänliga produkter som exempelvis Bra miljöval, Svanen och Europablomman. Läs mer om vår miljöpolicy under “Miljö” och “Vårt koncept

Kontakta oss via mejl info@stadfirmafalk.se eller använd vårt kontaktformulär.

Allmänna villkor

Följande avtal gäller mellan Falks Allmänna Tjänster (nedan kallat Falks Allmänna Tjänster) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal och uppger sitt namn och personnummer eller företaget som beställer tjänster av Falks Allmänna Tjänster. Avtalet är bindande för den person/företag som skriver i sitt personnummer/organisationsnummer och sitt namn i det avtal Falks Allmänna Tjänster presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet eller organisationsnummer.

SUMMERING AV ALLMÄNNA VILLKOR / AVTALSTEXT

 • Kontrakt tecknas efter provstädning eller äntlig överenskommelse. Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
 • Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 2 dagar efter prov städningen avbeställa fortsatt städning – i annat fall kommer kontrakt att skickas till
 • Uppsägningstiden är tre månader och uppsägning ska ske skriftligen via
 • Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det personnumret som uppges i kontraktet kommer att användas för
 • Vid sjukdom hos Falks Allmänna Tjänster bestämmer kunden om en vikarie kan Falks Allmänna Tjänster kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall.
 • Falks Allmänna Tjänster städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka.
 • Falks Allmänna Tjänster arbetar efter en städmall som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på hemsidan.
 • Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail 72 timmar före ordinarie städtid, i annat fall debiteras hela Akuta avbokningar görs via e post via info@stadfirmafalk.se
 • För att kunna utföra sina åtaganden måste Falks Allmänna Tjänster få fri åtkomst till studieobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med
 • Falks Allmänna Tjänster tar betalt enligt en timtaxa eller eventuellt fast pris, detta efter överenskommelse. Vi fakturerar efter varje städning och fakturan skickas via post eller e-mail med 10 dagar netto, engångsuppdrag betalas efter besiktning via Swish företag eller IZettle kort
 • Kunden ska ha tecknat en försäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet eller Utöver den har Falks Allmänna Tjänster tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
 • Reklamation ska göras inom 24 timmar efter städtillfället. Detta görs direkt till Falks Allmänna Tjänster.Reklamation ska göras inom loppet av 24 timmar efter städtillfället. Detta görs direkt till Falks Allmänna Tjänster. Om kunden inte tillåter att Falks Allmänna Tjänster Skandinavien återgärda städningen som inte är utförd 100% korrekt eller att vi har missat några små detaljer inom städningen så kan vi inte kredetira eller göra avdrag på fakturan. På Falks Allmänna Tjänster Skandinavien har vi alltid 100% nöjd kund garanti vilket innebär att om kunden inte är nöjd med städresultat kommer vi att städa det som inte är städat tills kunden är 100% nöjd.
 • Detta avtal är juridiskt

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i. 

————————————————————————————————————

Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal:

 1. Generella riktlinjer
 2. Om kontraktet
 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
 4. Provstädning
 5. Kommunikation mellan Falks Allmänna Tjänster och Kunden
 6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
 7. Sjukdom hos ordinarie personal
 8. Tidsåtgång för städning
 9. Städtid och Städdag
 10. Städupplägg
 11. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder
 12. Avbokningsregler gällande befintliga kunder
 13. Åtkomst till städobjekt
 14. Larm, nycklar och säkerhet
 15. Priser
 16. Reklamationer och försäkringar
 17. Kompensation och prisavdrag
 18. Uppsägning
 19. Tvist

1.  Generella riktlinjer

 • Falks Allmänna Tjänster erbjuder tjänster
 • Kunden har ett städobjekt som säljaren har besiktigat eller godkänt att utföra en städning i före uppstart av hemservice uppdrag eller företagstjänster.
 • Falks Allmänna Tjänster och kunden är insatta i städ objektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg samt

Falks Allmänna Tjänster och kund tecknar ett kontrakt efter första städningen eller äntlig muntlig överenskommelse via möte eller mejl/samtal.

 • . Detta är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan Detta datum skrivs in i kontraktet eller äntlig muntlig överenskommelse.

2.  Om kontraktet

 • Kontraktet löper på
 • Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via mail eller Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är tre månader från att kunden skickat in uppsägningen.
 • Det personnumret/organisations numret som uppges i kontraktet kommer att användas för skatteavdrag eller moms Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Kunden får INTE lämna

fältet tomt eller skriva ”meddelas senare”. Då är kontraktet ogiltigt.

3.  Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner

 • Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen.
 • Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss Kunder som är sammanboende och önskar få skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal. Detta förfarande är att en av de sammanboende personerna tecknar ett avtal som löper i 6 månader, och därefter tecknas avtal med den andra personen som också det löper över 6 månader.
 • Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien i förväg kommer Falks Allmänna Tjänster att ta extra betalt för sin städtjänst och även fakturera ut den del som skulle ha täckts av Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl så kommer Falks Allmänna Tjänster fakturera ut hela summan (enligt prislistan) på upp till 330 kr i timmen plus en administrativ avgift på 100 kr i timmen för de antal timmar Falks Allmänna Tjänster jobbat hos kunden – totalt blir då timpriset upp till 430 kr för kunden och hela summan ska betalas till Falks Allmänna Tjänster.
 • Kunden lovar att denne har kontrollerat med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt Kunden lovar också att meddela Falks Allmänna Tjänster omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemang stud.

4.  Provstädning

 • Provstädning är en prova-på-tjänst och kunden kan välja att inte fortsätta tjänsten utan någon som helst Detta gäller endast en gång.
 • Prov Städningen är icke bindande, men kunden måste själv komma in med ett svar att kunden avbeställer fortsatt städning senast 2 dagar efter prov städningen. Uppsägningen tas endast emot via e-mail.
 • Priset för en provstädning är enligt ordinarie timtaxa, 180:- efter Vid speciella erbjudanden gäller överenskomna priser. Vid prov städningen tilldelas en städerska som kommer vara den fasta städerskan som besöker hushållet.

5.  Kommunikation mellan Falks Allmänna Tjänster och kunden

Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en email-adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt då all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och Falks Allmänna Tjänster. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semester information, från kundens sida men också från vår sida. Villkoren för avtalet kan ändras av Falks Allmänna Tjänster när som helst.

6.  Förändringar i avtalstext och allmänna villkor

 • Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail till kunden men kunden har själv ansvar att gå genom vår allmänna villkor innan kunden beställer tjänster hos
 • Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till Kunden har 7 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.

7.  Sjukdom hos ordinarie personal

 • Samtliga kunder hos ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien har ett k städabonnemang. Städ Abonnemanget innebär att en och samma person kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens.
 • Om ordinarie personal är sjuk eller har semester gäller att kunden får bestämma om en vikarie Nekas vikare ses inte detta som en avbokning och är självklart kostnadsfritt för kunden. Falks Allmänna Tjänster kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Falks Allmänna Tjänster inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.

8.  Tidsåtgång för städning

 • Vid första tillfället kan städningen ta 2-6 timmar extra beroende på yta. Detta gäller för kunder som inte har städat själva på väldigt länge.
 • Efter genomförd provstädning meddelar Falks Allmänna Tjänster en realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden eller
 • Om en tidsökning skulle krävas för att ett fullgott resultat ska uppnås kommer kunden att bli informerad om detta via mejl efter städtillfället. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie arbetsuppgifter/städmoment, eller exkludera vissa utrymmen, i syfte att minska tidsåtgången. Endast extra moment som t ex strykning är möjliga att ta
 • Falks Allmänna Tjänster behöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via e-mail till Falks Allmänna Tjänster senast 2 dagar efter att kunden fått Falks Allmänna Tjänster kommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera.
 • Punktstädning är ej möjligt inom Städfirma

9.  Städtid och städdag

 • Falks Allmänna Tjänster har städpass dygnet runt
 • Städningar som hamnar på helgdagar och röda dagar byter vi mot dagen Det är kundens ansvar att omboka eller avboka städningen om det ej passar.
 • Vid muntligt överenskommelse eller avtal ska Falks Allmänna Tjänster alltid informeras om ombokningar. Om vår städerska inte kan komma på städobjektet eller inte informeras av kunden att städobjektet inte är tillgängligt för vår städerska i tid så debiterar Falks Allmänna Tjänster för bensinkostnaden och trängselskatt för kunder inom tullarna och endast bensinkostnad för kunder utanför
 • Kunden kommer att få städning vid en fast dag efter överenskommelse vid provstädning tillfället. Byte av städtider och städdagar görs endast med samråd av
 • Falks Allmänna Tjänster har möjligheten att tidigarelägga / utöka städpasset om kunden önskar det och om schemat tillåter detta.
 • Kunden medger att denne noga kollat upp att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är extremt svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid.

10.   Städupplägg

 • Normalt sett arbetar Falks Allmänna Tjänster utifrån en ordinarie städmall med städmoment som finns att tillgå på Städmallen kan naturligtvis justeras vid första genomgången tillsammans med arbetsledaren. Städmallen används sedan under hela städ abonnemangets tid.
 • Falks Allmänna Tjänster utgår från att städmallen består under hela
 • Tidsåtgången för en hemstädning är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Alla extra moment som storstädning och ex. ugnsrengöring sker på extra tid utöver städ abonnemanget. Villkor för dessa extra moment tas direkt med arbetsledaren via mail.
 • Vid den första prov städningen utförs inga extra moment även om detta senare vid överenskommelse med kund ska ingå i städ mallens extra Moment är följande: Ung/Frys/Kylskåp Rengöring – Tvätt och strykning

Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med arbetsledaren vid prov städningen. 

11.   Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder

Falks Allmänna Tjänster kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag.

Om kunden vill fortsätta med ett städabonnemang hos Falks Allmänna Tjänster behöver detta inte meddelas specifikt efter prov städningen, utan abonnemanget löper på enligt den städtid och städdag man kommit överens om (se ovan). Vill kunden däremot inte fortsätta med städ abonnemanget ska det meddelas senast 2 dagar efter att Falks Allmänna Tjänster utfört prov städningen i kundens bostad.

12.   Avbokningsregler gällande befintliga kunder

Avbokning från kundens sida, kunden kan utan kostnad avboka städningen maximalt 2 gånger per halvår. Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. På hemsidan finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 300 kr per timme om prislistan säger 150 kr per timme för hemstädning efter skatteavdrag.

Skatteverket ser mycket allvarligt på om Falks Allmänna Tjänster ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om.

Alla avbokningar måste ske per mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå.

Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Falks Allmänna Tjänsters  personal. Akuta avbokningar ska göras via sms till arbetsledare. Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen.

Avbokning från Falks Allmänna Tjänster, Falks Allmänna Tjänster kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extra städning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning pga sjukdom hos ordinarie personal.

13.   Åtkomst till städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller.

Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella, eller annan överenskommelse t.ex att kunden är hemma vid samtliga städtillfällen. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen.

Falks Allmänna Tjänster kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig.Falks Allmänna Tjänster måste nå kunden inom 15 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning.

Falks Allmänna Tjänster kommer att vänta max 30 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 15 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 30 minuter från planerad städstart.

14.   Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet är Falks Allmänna Tjänsters kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

Nedan följer några viktiga säkerhetsaspekter:

 • Sekretess Avtal tecknas med all personal
 • Vid anställning görs utdrag ur belastningsregistret för all personal
 • Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via rådgivning från SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen)
 • Nycklar hanteras kodat enligt SSFs riktlinjer
 • Ansvarsförsäkring finns
 • All personal bär företagskläder

Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Falks Allmänna Tjänster har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Falks Allmänna Tjänsters personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomst lösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Falks Allmänna Tjänster för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.

15.   Priser och fakturering

Så här går det till vid beställning
När du har behov av professionell städhjälp så kontaktar du oss på Städfirma Falk. Vi lyssnar på alla era önskemål och kommer sedan upp med den bästa lösningen. Detta innebär att vi skickar ut den rätta lokalvårdaren för just detta uppdrag. Du kan vara säker på att allt utförs enligt avtalet, och inom den tidsfrist du satt upp.
Istället för att själva sköta det ekonomiska fakturerar våra lokalvårdare genom ett finansbolag, paidin24.se. Detta innebär att även om vi inte har ett organisationsnummer så får du en helt vanlig faktura. Vårt finansbolag tar hand om alla skatter och avgifter, det vill säga de vanliga ekonomiska sakerna. Detta tillåter oss att lägga fokus på det vi är riktigt bra på, nämligen renhållning och kundservice. Vilket i sin tur gynnar dig som kund.
När vi ingår ett avtal med våra kunder så är det faktureringsbolag som sköter fakturering åt oss och för kunden. Kunden samtycker samtliga punkter samt villkor på avtalet och därmed ge sitt samtycke om att paidin24.Se ska fakturera åt oss.
Om du har några frågor om våra rutiner eller vill veta mer om vilka tjänster vi har att erbjuda är det bara att ta kontakt med oss. Vi finns alltid här, redo att hjälpa dig med vad du än vill veta.

Falks Allmänna Tjänster tar betalt för tjänster per timme eller fastpris efter överenskommelse. Inga övriga avgifter tillkommer. Extra Moment som utförs och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med arbetsledaren – gäller bl.a. fönsterputs, grovstädning samt flyttstädning.

Prisökning sker enligt index med upp till 10% varje år.

Exakt upplägg och tidsåtgång avtalas separat. Dock gäller samma avtal vid de momenten som vid ordinarie städning i bostaden – den enda skillnaden är priset och tidsåtgången samt en del specifika special moment som då måste avtalas därutöver.

Provstädning debiteras enligt ordinarie prislista.

Fakturering sker 1 gång i månaden eller i visa fall med 10 eller 25 dagars netto, och görs månaden efter respektive städmånad. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas.

Engångsuppdrag betalas direkt efter besiktning med IZettle eller Swish.

 1. Reklamationer och försäkringar

Kunden skall ha tecknat försäkring. Försäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet eller arbetsplatsen. Utöver kundens försäkring har Falks Allmänna Tjänster tecknat en ansvarsförsäkring i förhand innan uppdragen påbörjas via vår finansbolag. Detta innebär att om Falks Allmänna Tjänster av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Falks Allmänna Tjänster sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) men I första hand är det kundens försäkringsbolag som ska kontaktas och eventuellt står Falks Allmänna Tjänster för självrisken. När Falk Allmänna Tjänsters underleverantörer köper uppdrag av oss då är det kunden och Falks underleverantörer ansvarig att ha ett giltig försäkring och Falks Allmänna Tjänster är inte ansvarig för att stå för någons skada eller liknande.

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen/uppdraget blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 24 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Markiser som inte har tagits hand om under fler års tid kan vi inte ansvara för eftersom att tyget blir skadat av solen och torkas ut om inte de blir omhändertagna och impregnerade med speciella medel en eller två gånger per år. Markiser som har möglat och möglet har trängt sig i väver kan vi bedöma att tvätta med högtryckstvätt då det vanligtvis inte komma att gå bort med borste. Vi använder inget annan rengöringsmedel än hårdtvål eller tvålflingor när vi rengör markisen. När ni anlitar oss på Falks Allmänna Tjänster för markistvätt är det erat ansvar att komma överens med era grannar att även de ska tömma och skydda deras saker från balkongen då det inte är vårat ansvar om något skulle skadas samt at alla era fönster ska vara stängda och tejpade på insidan då vatten kan tränga i sig via ventilations luckan eller liknande vid tvättning.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Falks Allmänna Tjänster som åsamkat skadan kommer Falks Allmänna Tjänster att ersätta kunden om detta kan bevisas då vi tidigare erfarenhet har varit med om kunder som försökt få ersättning via oss med fusk.

Vid dödsbo städningar kan vi aldrig garantera att lägenheten kommer att se skinande rent ut då det beror på hur lägenheten/villa har tagits hand om, ofta brukar det ta lång tid efter ett dödsbo då det brukar vara väldigt gammalt och sitta fläckar som varit där i decennium därför kan vi inte alltid garantera 100% nöjd kund garanti vid dödsbostädningar. Vid varje prisförslag som man får vid dödsbo städningar så finns en tidsbegränsning och om tiden överskrider 3 arbetsdagar så tillkommer extra kostnad. Självklart försöker vi att utföra arbetet inom tidsramen men ännu en gång så är vi inte där för renovering utan för tömning och städning. Kunden kan inte välja att inte betala fakturan eller betala endast en del av fakturan, däremot har kunden som val att beställa extra tid för städning som inte gick att utföra inom tidsramen. All reklamation tas emot via mejl eller skriftligt.

17.   Kompensation och prisavdrag

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Falks Allmänna Tjänster.

Falks Allmänna Tjänster säljer städtjänster och tar bara betalt för detta. Om kunden är missnöjd får denne direkt avbryta samarbetet men betala för den tid Falks Allmänna Tjänster varit hos kunden.

Kompensation vid dåligt utförd städning ges bara vid direkt överenskommelse med kund.

Städerskor som får uppdrag som frilansare via Falks Allmänna Tjänster måste själva stå för städmaterial och detta kompenseras inte av Falks Allmänna Tjänster eller kunden som beställer städningen via Falks Allmänna Tjänster.

Varför vi tvingas införa ett tillägg där vi säger att kunden måste betala för all tid man är hos denne oavsett resultat beror på en mycket stor ökning av bokade prov städningar där kunder endast tar en grovstädning en heldag för att sedan påstå att man är missnöjd, ej vill betala en enda krona för tjänsten och ej är intresserad av ett fortsatt städabonnemang.

Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Falks Allmänna Tjänster. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.

Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Falks Allmänna Tjänster för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Falks Allmänna Tjänster ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar. Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvittningar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning eller lokalstädning eller byggstädning. Utbetalningarna sker inom 25 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras.

18.   Uppsägning

 • Uppsägning av städabonnemanget ska göras via mail till Falks Allmänna Tjänster
 • Uppsägningen träder i kraft en månad efter att kunden skickat in uppsägningen.
 • Kunden kan inte utnyttja sina två avgiftsfria avbokningar vid en uppsägning. Om kunden vill använda en avgiftsfri avbokning och samtidigt säga upp abonnemanget sägs abonnemang först upp tre månader efter att kunden använt sin/sina
 • När kunden säger upp tjänsten och ta emot nycklarna, kan kunden inte ångra sig och återkalla företaget åter till tjänsten så att kunden kan slippa en månads uppsägning kostnader, då vi har en väntelista och ett schema som ska uppföljas och detta blir krångligt för oss och andra kunder som följer våra allmänna villkor och
 • Kunden kan inte säga upp abonnemanget då det är fryst (se ovan under avsnittet om semester och ledighet). Samtliga abonnemang som sägs upp när abonnemanget är fryst, behandlas först från dagen då bolagets kontor öppnar igen. Falks Allmänna Tjänster har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och
 • Väljer kunden att avboka städningen under uppsägningstiden utgår full taxa för den tid vi borde ha varit hos Med full taxa menas att pris per time eller eventuellt fast pris utan skatteavdrag. Eftersom det är en avgift så kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden.

19.   Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.